Skip to content

BRYTSBO VSF

Brytsbo Vsf

Brytsbo Vägsamfällighet är en liten vägförening på Vikbolandet för boende i Brytsbo, Viddviken, Hålviken och Gränsö.

Vägsamfällighet har fyra vägsektioner och c:a 90 fastigheter som medlemmar.

Föreningsbrev 2019

Brytsbo Vsf Stadgar

Styrelse

Styrelsen under verksamhetsåret 2018/2019 har följande sammansättning

 • Ordförande, Mats Göthe
 • Sekreterare, Tanja Johansson
 • Kassör, Maria Svensson
 • Ledamot, Magnus Caldemar
 • Ledamot, Kajsa Liljegren
 • Suppleant, Göran Carlsson
 • Suppleant, Ida Svensson

Vägstämma 2019

Kallelse

Medlemmarna i Brytsbo Vägsamfällighet kallas härmed till ordinarie årsstämma.
Måndagen den 8 juli 2019 kl. 18:00
Lokal: Skogsgläntan, Svenson / Nithagens Garage, Viddviken

Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Godkännande av kallelsen
 5. Styrelsens och revisorernas berättelse
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 8. Ersättning till styrelsen
 9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 10. Val av styrelse och styrelseordförande
 11. Val av revisorer
 12. Val av valberedning
 13. Inrikttningsbeslut markupplåtelseavtal IP-Only
 14. Övriga frågor
 15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Frågor som avser styrelsens förvaltning, och som önskas besvarade under årsmötet, skall ställas skriftligt och vara styrelsen tillhanda senast 2019-07-01 och ställas till brytsbo.vsf@gmail.com, eller ordf. Mats Göthe, Hålviken 16, 61025 Vikbolandet

Material till Vägstämman

 • Verksamhetsberättelse VÅ 2018-2019
 • Bokföring och Årsredovisning VÅ 2018-2019
 • Stående Åtgärdsplan Brytsbo Vsf
 • Vägavgifter VÅ 2019-2020